Việt Bắc (Tố Hữu) và Đất Nước (Nguyễn Đình Thi).

Close