Hình tượng nghệ thuật là sự thống nhất giữa hai mặt khách quan và chủ quan

Close