nhưng cái để sống với nhau lâu dài là đức hạnh

Close